§25a Highskole for unge

Holdopdelt mellemskole for unge: Talentafprøvning og talentudvikling

Folkeskoleloven indeholder en paragraf 25a, der giver mulighed for at oprette en fireårig holdopdelt highskole med daglige lektier i selvvalgte halvårshold af praktisk eller boglig art sammen med lærere, som kun underviser i deres hovedfag, altså efter den Nordamerikanske model, som afdækker og udvikler den unges individuelle talent.

Individ-rettet talent-udviklende 2030-skole fra 7. klasse

YouTube video: Linieopdelt eller holdopdelt skole
Debatindlæg om skolen
Holdopdelt talentudviklende mellemskole
Fra udelt til opdelt skole
Handbook Hent en beskrivelse af en nordamerikansk highskole
Hent en kort sammenligning mellem en nordamerikansk highskole og et dansk gymnasium

Den holdopdelte highskole for klasserne 7-10 bygger på, at alle har et talent, som det er skolens opgave at afdække og udvikle gennem daglige lektier i selvvalgte boglige eller praktiske halvårshold.

Det følgende halvår kan vælges yderligere gode hold, medens golde hold kan fravælges.

Månedligt afholdes skriftlige prøver, der tages om indtil karakteren er mindst 70%. Holdet afsluttes med en samlet skriftlig prøve, hvis resultat sammenvægtes med månedsprøverne. Er resultatet under 70%, kan holdet tages om eller fravælges.

Det sidste år på highskolen kan der tages A-hold fra det tertiære skoletrin.

Fagene omfatter fag fra de nuværende klasser 7, 8, 9, 1.g og 2.g., alle opdelt i halvårshold.

Highskolens holdopdeling koordineres med den nordamerikansk highskole, så unge kan få godskrevet et studieår i udlandet.


§ 25 a. Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.

Stk. 2. Holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, kan ske af praktiske og pædagogiske grunde. Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og forskellige behov, jf. § 13, stk. 2, og § 18, stk. 4, kan inddrages som en del af grundlaget for pædagogisk begrundet holddannelse.

Stk. 3. I børnehaveklassen og på 1.-6. klassetrin kan holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, som foretages på baggrund af en løbende evaluering af eleverne, tidligst ske efter skoleårets begyndelse og kun omfatte dele af det enkelte fags stofområder samt kun ske for kortere kurser.

Stk. 4. På 7.-10. klassetrin kan holddannelse i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, som foretages på baggrund af en løbende evaluering, ikke fastlægges på forhånd for et helt skoleår.

Stk. 5. Eleverne skal i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningstiden i folkeskolens fag og obligatoriske emner. Eleverne på 4.-10. klassetrin skal i væsentligt omfang undervises i fag og emner med udgangspunkt i klassen. 1. og 2. pkt. omfatter ikke holddannelse af praktiske grunde.